Tokyo 東京

15.+16. Juli 2019

Besuchte Orte: Tsukiji MarketHama Rikyu GardenShiodomeAomiOdaiba, Tokyo Bay und Sumida.