Tokyo 東京

13.-20. Juli 2019

Besuchte Orte: Shibuya, Sensoji Temple, Imperial Palace, Mitama Matsuri (Laternen-Festival), Yasukuni Shrine, Shinjuku, Tokyo Tower, Tsukiji Market, Hama Rikyu Garden, Shiodome, Aomi, Odaiba, Tokyo Bay und Sumida, Miraikan, Roppongi Hills, Mori Art Museum, Meiji Shrine, Shinjuku, Metropolitan Government Building, International Cartographic Conference, Akihabara, Happo-en, Tokyo Skytree, Ginza.